Modlniczka - 2019


INWESTYCJA

"Budowa budynku użyteczności publicznej dla potrzeb przedszkola i szkoły w dobudowie do budynku szkoły istn. wraz z przebudową pomieszczenia parteru istn. szkoły na szatnię, budową instalacji wewnętrznych użytkownika budynku: elektrycznych, wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, budową instalacji wewnętrznych użytkownika poza budynkiem: elektrycznych, gazu, kanalizacji sanitarnej i opadowej, budową przyłączy: teletech., wody i kanalizacji sanitarnej, budową fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej, budowa zbiornika odparowującego wód opadowych, miejsca gromadzenia odpadów, chodników i parkingów oraz przebudową i rozbudową dróg wewnętrznych, a także z rozbiórką istniejących obiektów bud. tj.: fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza teletecnicznego, wewnętrznej instalacji elektrycznej i ogrodzenia terenu w Modlniczce na działkach nr 801/6, 801/7, 809/2, 809/3, 809/4, 809/5 i 808/10, gmina Wielka Wieś."